O Grupie

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego, Wydział Chemii UW

Podstawową tematyką badawczą, która podejmowana jest w Laboratorium im J. Czochralskiego jest inżynieria krystaliczna oraz badania fizykochemiczne w zakresie chemii supramolekularnej klatratów i hydratów gazów oraz cieczy. Badania stabilności klatratów wykonywane są przy pomocy aparatu DSC i/lub kalorymetru sprzężonego z FTIR i MS. W celu zapewnienia kompleksowości analizy rozszerzane są o badania procesów nukleacji. Badania nukleacji oraz wpływu rozmaitych związków na tworzenie się klatratów gazów (w szczególności metanu) prowadzone są przy użyciu laserowego miernika wielkości cząstek wyposażonego w unikatową komorę ciśnieniową (komora nie jest komercyjnie dostępna). Otrzymanie klatratów metanu i/lub innych gazów czy cieczy w celu podania ich badaniom strukturalnym (np. metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich na monokrysztale) nie jest sprawą trywialną. W warunkach laboratoryjnych jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu do krystalizacji in situ. Jest to sterowany komputerowo przyrząd w skład którego wchodzi laser podczerwowy. Obecnie jedynie kilkanaście laboratoriów na świecie dysponuje urządzeniem do krystalizacji in situ. W Polsce, poza Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nie ma drugiego laboratorium, gdzie tego typu przystawka byłaby dostępna. Jeden z dyfraktometrów na którym odbywa się krystalizacja jest dodatkowo sprzężony ze spektrometrem Ramana oraz ze spektrometrem NIR.