O Grupie

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo. Charakterystyczną cechą takich badań jest ścisła współpraca chemików i farmakologów.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik
Zainteresowania grupy prof. Misickiej-Kęsik są skoncentrowane na projektowaniu i syntezie analogów peptydowych i peptydomimetyków wykazujących aktywność antyangiogenną, poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Rafała Sicińskiego:
Wieloletnie badania nad witaminami grupy D pozwoliły ponad wszelką wątpliwość ustalić, że hormon witaminowy (kalcytriol), poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, kontroluje również podział i różnicowanie się komórek, a także bierze udział w procesach immunologicznych. Tak zróżnicowane spektrum działania przyczyniło się do podjęcia badań mających na celu znalezienie strukturalnie zmodyfikowanych analogów kalcytriolu o selektywnej aktywności.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych wyposażone jest między innymi w: spektrometr mas typu potrójny kwadrupol LCMS 8050 sprzężony z UPLC ,spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol – GC-MS-QP2010 Ultra EI sprzężony z chromatografem gazowym, spektrometr mas LCMS-IT-TOF ,spektrometr mas MALDI-TOF Axima Performance , Automatyczny syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activotec.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
e-mail: misicka@chem.uw.edu.pl
tel. 22 822 02 11 w. 228
CNBCh UW nr. pok. 2.22

prof. dr hab. Rafał Siciński
e-mail: rasici@chem.uw.edu.pl
tel. 22 822 02 11 w. 216
CNBCh UW nr. pok. 2.24

dr inż. Beata Wileńska,
dr Dagmara Tymecka,
dr Karolina Pułka-Ziach,
dr Ewa Witkowska,
dr Katarzyna Sokołowska,
mgr Bartłomiej Fedorczyk,
mgr Piotr Sosnowski,
mgr Anna Puszko,
mgr Anna Nieścioruk,
mgr Karolina Grabowska,
mgr Marcin Szybiński.


 

Działalność badawcza

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych wyposażone jest między innymi w:
spektrometr mas typu potrójny kwadrupol LCMS 8050 sprzężonyz UPLC ,spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol – GC-MS-QP2010 Ultra EI
sprzężony z chromatografem gazowym, spektrometr mas LCMS-IT-TOF ,spektrometr mas MALDI-TOF Axima Performance ,
Automatyczny syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activotec.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych jest ściśle związane z Pracownią Peptydów Wydziału Chemii UW jak również z Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych CePT UW. Aparatura badawcza jaką posiada laboratorium umożliwia podjęcie współpracy lub wykonywanie usług w następujących obszarach:

 • wykonywanie widm masowych niskiej i wysokiej rozdzielczości dla małych i dużych cząsteczek syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego.
 • identyfikacja składnika głównego i związków pobocznych w mieszaninie reakcyjnej za pomocą spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC-MS). Ta metoda jest wykorzystywana między innymi w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do określania zanieczyszczeń w środkach leczniczych i kosmetykach.
 • na życzenie Klienta grupa zajmuje się również walidacją metod analitycznych z użyciem HPLC lub HPLC-MS. Oferujemy również pomoc w optymalizacji warunków pomiarowych z wykorzystaniem HPLC oraz HPLC-MS.
 • Wykonywane są analizy dotyczące degradacji substancji czynnych pod wpływem surowicy krwi ludzkiej lub z zastosowaniem wysoce specyficznych enzymów trawiennych. Dzięki temu można otrzymać wstępne informacje dotyczące stabilności substancji aktywnych w surowicy.
 • wykonywanie ilościowych analiz HPLC-MS/MS wielu substancji chemicznych, m. in. w trybie MRM (MultipleReaction Monitoring), umożliwiającym pomiary ilościowe nawet na poziomie śladowym.
 • wykonywanie pomiaru ilościowych lotnych substancji organicznych w próbkach syntetycznych, biologicznych, kosmetycznych oraz przemysłowych z wykorzystaniem metody GC-MS.
 • wykonywanie pomiarów jakościowych, polegających m. in. na wykrywaniu obecności środków farmaceutycznych i metabolitów oraz innych substancji organicznych w próbkach biologicznych, chemicznych, kosmetycznych i przemysłowych z wykorzystaniem HPLC-MS/MS w trybie MRM oraz SIM, a także za pomocą metody GC-MS.
 • wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów kosmetycznych, w tym analizy śladowe, z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS.
 • wykonywanie jakościowych i ilościowych pomiarów zanieczyszczeń środowiskowych, w tym pestycydów w żywności, glebie i wodzie z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS.
 • wykonywanie syntezy peptydów (liniowych i cyklicznych); otrzymane produkty syntezy oddawane są wraz z dokumentacją analityczną, potwierdzającą czystość otrzymanego produktu.
 • jako pierwsze laboratorium w Polsce Laboratorium, LBZ oferuje identyfikację białek, peptydów oraz np. substancji aktywnych bezpośrednio w tkance, w tak zwanym procesie obrazowania. Dzięki temu można otrzymać nie tylko widmo masowe dla poszczególnych rejonów tkanki, ale również obraz tkanki wraz z dystrybucją poszczególnych związków chemicznych w postaci mapy intensywności sygnału na badanym obszarze.

 Kontakt w sprawie badań i współpracy naukowo-badawczej: Kierownik grupy – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, e-mail. misicka@chem.uw.edu.pl; Z-ca kierownika – dr inż. Beata Wileńska, e-mail. bwilenska@chem.uw.edu.pl, tel. 504 200 992.