• Polski
  • English
Wpływ biologicznych skorup glebowych na rozwój gleb w warunkach klimatu półsuchego: ocena sekwencji C i N w ekosystemach wysokogórskich
dr hab. Małgorzata Suska - Malawska
Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Bożena Zakryś
Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Marta Wrzosek
Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Krzysztof Spalik
W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby planktonożerne - wioślarki planktonowe - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Joanna Pijanowska
Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Julia Pawłowska
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Rafał Malinowski
Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradnientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Piotr Maszczyk
Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operony ferrytyny Listeria monocytogenes - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Agata Krawczyk - Balska
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Agata Krawczyk - Balska
CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural Nutrients with use of Carbon-storing Eosystems (CLEARANCE) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wiktor Kotowski
Restoration and prognosis of PEAT formation in fens - linking diversity in plant funcional traits to soil biological and biogeochemical processes (RePeat) - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wiktor Kotowski
Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbenaiales na tle innych grzybów owadobójczych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Michał Gorczak
Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. zw. dr hab. Zbitniew Maciej Gliwicz
Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Łukasz Banasiak
Synteza i badania dynamicznych multiresponsywnych nanocząstek ciekłokrystalicznych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Michał Wójcik
Oddziaływania lipopeptydów z modelowymi membranami biomimetycznymi - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW
Efekty relatywistyczne w teoretycznych badaniach parametrów widm NMR - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Magdalena Pecul - Kudelska, prof. UW
Walidacja użyteczności banku asferycznych atomów w celu oszacowania energii oddziaływań elektrostatycznych - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Monika Nowakowska
Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływań antracyklin z układami biomimetycznymi modelującymi błony komórek zdrowych i nowotworowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dorota Matyszewska
Struktura a właściwości fotofizyczne wybranych pochodnych pirenu w warunkach zwiększonego ciśnienia - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Anna Makal
Asymetryczna kataliza organiczna w warunkach wysokociśnieniowych - nowe perspektywy i zastosowania - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Piotr Kwiatkowski
Nowe wydajne metody giętkiego dokowania molekularnego białek - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Koliński
Novel ruthenium alkylidene complexes incorporating bidentate ligands: Exploration of reactivity, stabliity and stereoselectivity in olefin methatesis - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Phillip Jolly
Towards new methods of extracting thermodynamic propoerties from X-ray diffraction data of model polymorphic system - projekt realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Anna Hoser
Badania struktury i funkcji ludzkich białek mitochondrialnych z rodziny FASTK z potencjalnymi nowymi domenami wiążącymi RNA - helikalnymi motywami FAST i małą domeną RAP - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Białka IFIT w detekcji RNA patogenów - realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Struktura i funkcja białek wiążących RNA z motywami FAST i domeną RAP - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Wielofunkcyjne cząstki hybrydowe do zastosowań w teranostyce - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Paulina Głowala
Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonoliny mono oraz sekwiterpenów - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej ze środków projektu CENT III
prof. dr hab. Tomasz Gierczak
COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Sławomir Filipek
Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW
Opracowanie kompozytowego materiału wodorochłonnego do nowego hybrydowego ogniwa wodorkowego oraz wyznaczenie parametrów termodynamicznych zachodzących w nim procesów - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jako nowego materiału katodowego ogniw litowo-jonowych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Określenie wpływu modyfikacji 5' końca RNA oraz sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej na energię oddziaływa elektrostatycznych białek IFIT z RNA - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Urszula Budniak
Rozszerzenie zakresu stosowalności banku asferycznych pseudoatomów ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu elektrostatyki - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Sławomir Bojanowski
Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków - kubosomów i heksosomów w błony lipidowe - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Charakterystyka fizykochemiczna cyklodekstryn dostosowanych do pH-zależnej terapii celowanej lekami antracyklinowymi - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Od złoża do palety malarza: pozyskiwanie i szlaki handlowe azurytu, malachitu i smalty na obecnym terytorium Polski (XVI - XVIII w.)
mgr Sylwia Svarova - Pawełkowicz
Otrzymywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach skandu dla pozytonowej tomografii emisyjnej
dr hab. Zbigniew Rogulski
Molekularne obrazowanie ( z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych
dr hab. Zbigniew Rogulski
Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektrometrii NMR
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej połączonej z chromatografią jonową
prof. dr Ludwik Halicz
Catalysis for the Twenty-First Century Chemical Industry
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Korzystnie połączenie: rutenowe katalizatory metatezy olefin zawierające bogate w elektrony ligandy
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych
mgr Michał Górka
Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych podandów opartych na szkielecie 1,8-diamiinokarbazolu
mgr Krzysztof Bąk
Proteomiczne badania termo-degradacji polipeptydów na przykładzie kreatyny i fibroiny
dr Monika Aksamit-Koperska
Dotacje na specjalne urządzenia badawcze
prof. dr hab. Ewa Bulska
Kataliza równoległa w szkieletach metaliczno - organicznych
dr Michał Chmielewski

Aparatura Badawcza

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, nasze specjalistyczne laboratoria świadczą usługi na rzecz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych.Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu.Prowadzimy szkolenia w obszarach związanych z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami naukowo - badawczymi zarówno w kraju jak i na świecie. Nasza bogata oferta aparaturowa, którą prezentujemy poniżej, pozwala na wykonywanie analiz i badań mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stawiamy na szeroko pojętą interdyscyplinarność, dlatego nasze laboratoria są otwarte na różnorodną współpracę badawczą i projektową. Zapraszamy do współpracy!

APARATURA BADAWCZA

Otrzymywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach skandu dla pozytonowej tomografii emisyjnej - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Zbigniew Rogulski
Engineering helical-repeat proteins for improved stability and RNA binding - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Structural studies of RNA-binding assemblies of human proteins with helical repeats - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Certified forensic alcohol reference materials (ALCOREF)
prof.dr hab. Ewa Bulska
Matix reference materials for environmental analysis (NVCRM)
prof.dr hab. Ewa Bulska
Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenowego z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem, oraz ich zastosowanie
dr Rafał Jurczakowski
Metody otrzymywania nanocząsteczek metali szlachentych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze
dr hab. Adam Lewera

Aparatura Badawcza

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, nasze specjalistyczne laboratoria świadczą usługi na rzecz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych.Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu.Prowadzimy szkolenia w obszarach związanych z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami naukowo - badawczymi zarówno w kraju jak i na świecie. Nasza bogata oferta aparaturowa, którą prezentujemy poniżej, pozwala na wykonywanie analiz i badań mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stawiamy na szeroko pojętą interdyscyplinarność, dlatego nasze laboratoria są otwarte na różnorodną współpracę badawczą i projektową. Zapraszamy do współpracy!

APARATURA BADAWCZA

Wczesna ewolucja czaszki jaszczurek i hatterii - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Mateusz Tałanda
Ewolucja odporności aktywnych i spoczynkowych form organizmów na oddziaływanie skrajnych warunków abiotycznych w zmiennych okresowo środowiskach - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Mirosław Ślusarczyk
Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Małgorzata Suska - Malawska
Nie tylko MHC. Polimorfizm i profil ekspresji genów kodujących białka w odpowiedzi immunologicznej a odporność na pasożyty u gryzoni w warunkach naturalnych - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Agnieszka Kloch
Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce -realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Marcin Brzeziński
Mechanizmy elektrokatalitycznego utleniania małych cząstek organicznych na powierzchni nanostopów zawierających platynę - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Adam Lewera
Badania strukturalne oparte na niskim podobieństwie sekwencyjnym receptorów sprzężonych z białkiem G aktywowanych przez hormony i modulatory allosteryczne - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dorota Latek
Strukturalne i dynamiczne aspekty oddziaływań elektrostatycznych proteazy HIV-1 - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Prashant Kumar
Opracowanie zwalidowanych procedur pomiarowych do ilościowego oznaczenia form specjacyjnych z zastosowaniem specyficznej i niespecyficznej metody rozcieńczeń izotopowych spektrometrii mas - ealizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Agnieszka Krata
Molekularne podstawy struktury, właściwości fizykochemicznych i formy farmaceutycznej insuliny ludzkiej i insuliny modyfikowanej biotechnologicznie - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Wykorzystanie aerozoli węglowych w konstrukcji samozasilającego się czujnika i bioogniwa paliwowego - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
mgr Maciej Karaśkiewicz
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali - projekt realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr hab. Wojciech Hyk
Zintegrowane podejście do rozpowszechnienia hydroksylacji z użyciem enzymów P450 w procesach przemysłowych - projekt realizowany z wykorzystaniem aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Dominik Gront
Structure-function studies of the human FASK family of mitochondrial proteins with putative novel RNA binding domains - the helical FAST motifs and the small RAP domain - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
dr Maria Górna
Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
Design, synthesis and characterization of lipidic nanomaterials for biomedical and biosensing applications - realizowany przy wykorzystaniu aparatury zakupionej z projektu CENT III
prof. dr hab. Renata Bilewicz
Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
prof. dr hab. inż. Karol Grela
Równoległa kataliza przy użyciu szkieletów metaliczno-organicznych
dr Michał Chmielewski
Badania chemiczne i biologiczne procesów biotransformacji selenu w roślinach selenolubnych i bakteriach priobiotycznych pod kątem ich wykorzystania w żywności funkcjonalnej
prof.dr hab. Ewa Bulska
Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
prof. dr hab. inż. Karol Grela

Aparatura Badawcza

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, nasze specjalistyczne laboratoria świadczą usługi na rzecz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych.Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu.Prowadzimy szkolenia w obszarach związanych z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami naukowo - badawczymi zarówno w kraju jak i na świecie. Nasza bogata oferta aparaturowa, którą prezentujemy poniżej, pozwala na wykonywanie analiz i badań mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stawiamy na szeroko pojętą interdyscyplinarność, dlatego nasze laboratoria są otwarte na różnorodną współpracę badawczą i projektową. Zapraszamy do współpracy!

APARATURA BADAWCZA

Aparatura Badawcza

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, nasze specjalistyczne laboratoria świadczą usługi na rzecz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych.Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu.Prowadzimy szkolenia w obszarach związanych z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami naukowo - badawczymi zarówno w kraju jak i na świecie. Nasza bogata oferta aparaturowa, którą prezentujemy poniżej, pozwala na wykonywanie analiz i badań mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stawiamy na szeroko pojętą interdyscyplinarność, dlatego nasze laboratoria są otwarte na różnorodną współpracę badawczą i projektową. Zapraszamy do współpracy!

APARATURA BADAWCZA