• Polski
 • English

Informacje ogólne

Plan Budynku

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW) jest ośrodkiem naukowo-badawczym zlokalizowanym na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

CNBCh UW jest owocem realizacji projektu CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) który składał się z dwóch części: prac budowlanych oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. Budynek w całości liczy 21 032 m2, znajdują się w nim laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Całkowity koszt projektu to ponad 294 mln zł. Fundusze na realizację zapewnił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Dzięki wsparciu środków z funduszy unijnych Centrum jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie.

Powstanie CNBCh UW wpisało się w program modernizacji i rozbudowy infrastruktury wydziałów nauk przyrodniczych na kampusie „Ochota”. CNBCh UW zostało powołane zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 maja 2012 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 marca 2013 roku.

Centrum to międzywydziałowa jednostka organizacyjna pełniąca funkcję platformy badawczej umożliwiająca współpracę naukowców z wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.CNBCh UW zarządza Dyrektor, organem kontrolnym jest Rada Naukowa Centrum. Rada określa cele działania, ustala (w porozumieniu z władzami wydziałów Biologii i Chemii) plany i zasady funkcjonowania oraz ocenia ich realizację.

 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CNBCh UW:

Sprawozdanie za 2013 r.
Sprawozdanie za 2014 r.
Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Misja

Misją CNBCh UW jest wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki, a jednym z zadań jest wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem biznesowym.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego stwarza warunki do prowadzenia nowatorskich, interdyscyplinarnych badań z pogranicza biologii i chemii, mających zastosowanie praktyczne i wykorzystywane przez otoczenie biznesowe. Prowadzone na najwyższym poziomie naukowym badania, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej, są ukierunkowane na potrzeby transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Zadania Centrum

 • Stwarzanie warunków do realizacji projektów badawczych pracowników wydziałów Biologii i Chemii, projektów o charakterze podstawowym i aplikacyjnym;
 • Aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań, w szczególności interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologiczno-chemicznych, w tym inicjowanie nowych projektów;
 • Wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym;
 • Wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
 • Prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz zespołów i projektów badawczych obydwu wydziałów, innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu;
 • Prowadzenie szkoleń, w obszarach związanych z problematyką badań prowadzonych w Centrum;
 • Wspieranie procesu inkubacji innowacyjnych firm o profilu biologiczno-chemicznym lub pokrewnym.
prof. dr hab. Ewa Bulska
Dyrektor Centrum
email:dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 522

Prof. dr hab. Ewa Bulska zarządza Centrum i odpowiada za jego działalność przed Rektorem. Współpracuje z władzami wydziałów Biologii i Chemii oraz Radą Naukową Centrum.

mgr Konrad Zawadzki
Zastępca Dyrektora
email:vice-dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 525

Pan Konrad Zawadzki zarządza jednostkami administracyjnymi CNBCh UW oraz odpowiada między innymi za funkcjonowanie infrastruktury Centrum. Prowadzi negocjacje, podpisuje kontrakty z kontrahentami zewnętrznymi, odpowiada za współpracę w obszarze nauki z biznesem.

mgr Agnieszka Kozłowska
Sekretariat CNBCh UW, kierownik 
mgr Agnieszka Kozłowska
email:sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 524, pokój 0.110

Pani Agnieszka Kozłowska jest odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu Centrum oraz obsługę korespondencji bieżącej. Dba o prawidłowy przepływ informacji, prowadzi sprawy kadrowe i odpowiada za współpracę z działem personalnym Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Martyna Lasia
 
mgr Martyna Lasia
email:mlasia@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 523

Pani Martyna Lasia wspiera prace sekretariatu.

dr Eliza Kurek
Biuro Rozwoju, kierownik biura 
dr Eliza Kurek
email:ekurek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 555, pokój 0.114
mgr Jakub Socha
 
mgr Jakub Socha
email:jakub.socha@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 605, pokój 0.116
 
mgr Edyta Woźniak - Dudzińska
email:ewozniak@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 731, pokój 0.116
mgr Marlena Tarapata
 
mgr Marlena Tarapata
email:mtarapata@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 711, pokój 0.115
mgr inż. Agnieszka Borys
 
mgr inż. Agnieszka Borys
email:aborys@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 715, pokój 0.116
mgr Małgorzata Jakubiak
 
mgr Małgorzata Jakubiak
tel: +48 22 55 26 535, pokój 0.115
mgr Izabela Rzępołuch
Pełnomocnik Kwestora 
mgr Izabela Rzępołuch
email:i.rzepoluch@cnbc.uw.edu.pl; finanse@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 620, pokój 0.108

Pani Izabela Rzępołuch kieruje działem finansowym CNBCh UW.

mgr Barbara Jaczewska
 
mgr Barbara Jaczewska
email:bjaczewska@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 527, pokój 0.108
mgr Dorota Kuchnio
 
mgr Dorota Kuchnio
email:dkuchnio@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 589, pokój 0.108
mgr Agnieszka Żórawińska
Sekcja Marketingu 
mgr Agnieszka Żórawińska
email:azorawinska@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 521, pok.0.27

Pani Agnieszka Żórawińska odpowiada między innymi za planowanie i realizację działań związanych z promocją i rozwojem CNBCh UW. Zarządza stroną internetową oraz jej treścią, przygotowuje materiały reklamowe, ofertę marketingową Centrum. Odpowiada za udział w targach , wydarzeniach branżowych,  oraz organizację i udział w wydarzeniach specjalnych o charakterze popularno-naukowym oraz spotkaniach na styku biznes-nauka.

mgr Przemysław Pocheć
Sekcja Informatyczna 
mgr Przemysław Pocheć
email:ppochec@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 701

Pan Przemysław Pocheć zapewnia pomoc informatyczną oraz wsparcie techniczne dla Centrum.
Opiekuje się siecią informatyczną oraz sprzętem komputerowym w CNBCh UW, zapewnia również materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych. Jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w aulach i salach konferencyjnych, a także za obsługę informatyczną konferencji i innych wydarzeń organizowanych na terenie Centrum. Udziela pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów informatycznych pracownikom administracji i użytkownikom CNBCh UW.

dr Marek Gieleciński
Sekcja Zarządzania Powierzchnią 
dr Marek Gieleciński
email:sale.najem@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 702, pokój 0.108

dr Marek Gieleciński jest odpowiedzialny za opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań regulaminowych, oraz wspomaga działania w zakresie komercjalizacji infrastruktury badawczej pozyskanej w wyniku projektu CENT III. Dr Gieleciński zajmuje się ponadto kontaktami z wybranymi jednostkami administracji centralnej i samorządowej.

Piotr Kostanek
Administrator Obiektu 
Piotr Kostanek
email:p.kostanek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 563

Pan Piotr Kostanek odpowiada za bieżącą eksploatację infrastruktury CNBCh UW. Organizuje i nadzoruje pracę personelu i innych służb nieruchomości. Zarządza środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki. Organizuje i koordynuje procesy związane z remontami i zmianami adaptacyjnymi pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Leszek Rączkowski
Administracja Obiektu 
Leszek Rączkowski
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553

Pan Leszek Rączkowski wspiera Administratora w bieżącej obsłudze budynku.

Mirosław Kosiński
Portier 
Mirosław Kosiński
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553

Pan Mirosław Kosiński jest odpowiedzialny na bieżące funkcjonowanie portierni Centrum.

Skład Rady Naukowej CNBCh UW

 1. prof. dr hab. Krzysztof Spalik  – Przewodniczący Rady (WBiol)
 2. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska (WBiol)
 3. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz (WBiol)
 4. prof. dr hab. Renata Bilewicz (WChem)
 5. dr hab. Zbigniew Rogulski (WChem)
 6. dr hab. prof. UW Andrzej Kudelski (WChem)
 7. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń i prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – Przedstawiciele Rektora związani z gospodarczym środowiskiem R&D

PROFESOROWIE AFILIOWANI w cENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Status profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim został nadany następującym osobom:
Podstawa prawna: § 91a Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 29012 r. Nr 3A, poz. 76).

Prof. dr Ludwik Halicz z Izraelskiego Instytutu Geologicznego w Jerozolimie (Izrael). Specjalizuje się w badaniach związanych z rozwojem metod analizy instrumentalnej dla potrzeb ochrony środowiska i badań geochemicznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami stosunków izotopowych pierwiastków pochodzących z rozpadów radioaktywnych (np. uranu, strontu, ołowiu, radu) oraz  frakcjonacji izotopowej  izotopów stabilnych, w tym wapnia, magnezu, strontu, miedzi i bromu.

Prof. dr Ehrenfrid Zschech z Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems) w Dreznie (Niemcy). Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nowych materiałów, w tym w obszarze nanotechnologii. Poza tym ma duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i we współpracy z przemysłem.

Prof. dr hab. Karol Kozak z Wydziału Medycznego Politechniki w Dreźnie (Medical Faculty, Technical University Dresden), gdzie prowadzi badania z zakresu biomedycyny i bioinformatyki. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi informatycznych w badaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik obrazowania.

Prof. dr hab. Gabriela Kramer-Marek z Instytutu Chorób Nowotworowych (The Institute of Cancer Research) w Londynie jest ekspertem w dziedzinie przedklinicznego obrazowania molekularnego małych zwierząt. Szczególnie specjalizuje się w wykorzystaniu pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) do wczesnego przewidywania odpowiedzi na leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, przeciwnowotworowych terapii celowanych.

Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Guanajuato (Meksyk). Zajmuje się badaniami zintegrowanych układów metali/metaloidów w obiektach biologicznych, stosując różne techniki analityczne ze szczególnym uwzględnieniem atomowej i cząsteczkowej spektrometrii mas. Jest twórcą międzynarodowego programu studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie chemii na Uniwersytecie w Guanajuato.

mgr Łukasz Cheda

mgr Łukasz Cheda

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: lcheda@cnbc.uw.edu.pl


Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu (pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Rogulskiego)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego (2016 r.) „Wykorzystanie technik izotopowych do znakowania materiałów biologicznych”.

Posiada ukończone szkolenia i praktykę do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie promieniowania jonizującego w badaniach przedklinicznych, obrazowanie molekularne, diagnostyka obrazowa, radiofarmacja, radiochemia i ochrona radiologiczna. Współautor kilku publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych .

W Korusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się skanerm do obrazowania PET/SPECT/CT małych zwierząt firmy Albira Bruker oraz skanerem do obrazowania optycznego/x-ray In Vivo MS FX PRO Carestream, ma także pod swoim nadzorem wyposażenie do krótkoterminowego przechowywania zwierząt laboratoryjnych w systemie IVC.

mgr Bartłomiej Fedorczyk

mgr Bartłomiej Fedorczyk

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Tel.: +48 225526546, nr pok.: 2.24

E-mail: bfedorczyk@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych (pod kierownictwem prof. Aleksandry Misickiej – Kęsik)
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorant, przygotowywana rozprawa „Triazolopeptydowe inhibitory kompleksu VEGF165/NRP-1”, promotor prof. dr hab. Aleksandra Misicka – Kęsik.
Zainteresowania naukowe: badania zależności struktura-aktywność biologiczna, oddziaływania receptor-ligand oraz chemiczna synteza białek i peptydów. Jest współautorem 6 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz współtwórcą międzynarodowego patentu i zgłoszenia patentowego.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami oferując im konsultacje naukowe i realizację badań z użyciem spektrometrów mas sprzężonych z HPLC/UPLC oraz GC.

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Kataliza i Fizykochemia Powierzchni

Tel.: +48 225526550, nr pok.: 1.14

E-mail: mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl


Kataliza i Fizykochemia Powierzchni (pod kierownictwem dr hab. Adama Lewery)

Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2013 r.) „Badania procesów oscylacyjnych i multistabilności w wybranych układach elektrochemicznych”, promotor prof. dr hab. Marek Orlik, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski. Zainteresowania naukowe: elektrochemia, kataliza heterogeniczna, reakcje utleniania paliw organicznych i ogniwach paliwowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się systemem XPS firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Germany, w wersji NAP – przystosowanym do pomiarów zarówno w warunkach wysokiej próżni jak i warunkach podwyższonego ciśnienia – do 20 milibarów inertnego gazu. Nadzoruje także system preparatyki powierzchni umożliwiający implantację próbki jonami gazów oraz fizyczne osadzanie (napylanie) do 5 metali równocześnie.

Dr Jakub Karasiński

Dr Jakub Karasiński

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526658, nr pok.: 4.14

E-mail: jkarasinski@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2015 r.) „ Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” promotor pracy prof. dr hab. Ewa Bulska.

Zainteresowania naukowe: chromatografia cieczowa oraz spektrometria mas, zarówno atomowa (analiza ilościowa i izotopowa ICP MS, MC ICP MS), jak i cząsteczkową (analiza ilościowa
i jakościowa LC MS/MS).

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi układami pomiarowymi: połączenie ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrami typu QQQ i Q ToF, chromatografii gazowej połączonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC Q ToF), a także połączenie chromatografii jonowej (Dionex ICS 5000+) z wielodetektorową spektrometrią mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (Nu Instruments, Plasma II).

MGR INŻ. Olga Kościuczuk

MGR INŻ. Olga Kościuczuk

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: o.kosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej).

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Warszawskiej.

Praca magisterska (2013 r.) pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Pawła Parzuchowskiego „Analiza budowy hiperrozgałęzionych polioksetanów i ich pochodnych z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF”.

Zainteresowania naukowe: analiza ilościowa i jakościowa żywności, próbek środowiskowych oraz biologicznych; analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh opiekuję się spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrem absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym,  chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (HPLC ICP MS) oraz spektrometrem mas LC MS MS.

 

mgr Paweł Małecki

mgr Paweł Małecki

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Tel.: +48 225526552, nr pok.: 3.09

E-mail: pmalecki@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej (pod kierownictwem prof. Karola Greli)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. Piotra Roszkowskiego (2012 r.) pt. „Modyfikacje syntetyczne (+)-3-karenu w celu konstrukcji nowych chiralnych ligandów i katalizatorów do syntezy asymetrycznej”.

Specjalizuje się w syntezie organicznej i katalizie metaloorganicznej. W trakcie badań do pracy doktorskiej zajmował się praktycznymi aspektami metatezy olefin oraz syntezą nowych katalizatorów rutenowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW zajmuje się obsługą i opieką nad aparatami magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz aparatami do chromatografii gazowej. Ponadto zajmuje się konserwacją i naprawą aparatury laboratoryjnej. Wykonuje również pomiary komercyjne widm NMR, jak również syntezy związków organicznych dla podmiotów zewnętrznych.

Dr Adriana Palińska-Saadi

Dr Adriana Palińska-Saadi

Laboratorium Bioanalityczne

Tel.: +48 225526634, nr pok.: 4.103

E-mail: a.palinska-saadi@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Bioanalityczne (pod kierownictwem prof. Magdaleny Maj-Żurawskiej).

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2013 r.) „Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi”, promotor pracy prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska.

Zainteresowania naukowe: pomiary woltamperometryczne, potencjometryczne i spektroskopowe, czujniki chemiczne i elektrochemiczne, elektrody sitodrukowane, badanie oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami (także o właściwościach antynowotworowych), unieruchamianie związków biologiczne aktywnych np. kwasów nukleinowych i białek na powierzchni elektrod, analiza próbek fizjologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi układami pomiarowymi: potencjostatami/galwanostatami Autolab PGSTAT 128N (z dodatkowymi modułami do pomiarów pH i do pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (Methrom Autolab), analizatorem klinicznym Indiko Plus wyposażonym w moduły detekcji spektrofotometrycznej i potencjometrycznej (Thermo Scientific) oraz potencjometrycznym analizatorem klinicznym Microlyte 6 (Kone), spektroskopem fluorescencji UV/Vis z video-monitoringiem IX83 Inverted Microscope (Olympus).

 

mgr Kamil Sobczak

mgr Kamil Sobczak

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 1.11b

E-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (pod kierownictwem prof. Mikołaja Dontena)

Absolwent Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego (2006 r.) „Spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej z transportem magnetycznym”.

Specjalizuje się w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Opanowane metody badawcze to: wysokorozdzielcza i analityczna transmisyjna mikroskopia elektronowa, dyfrakcja elektronowa, EELS, EFTEM, Monochromatror, STEM.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW wykonuje badania oraz ekspertyzy szeregu różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe czy też nanowłokna. Sprawuje także nadzór nad transmisyjnym mikroskopem elektronowym TALOS F200X firmy FEI.

mgr Ewa Suska

mgr Ewa Suska

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Tel.: +48 225526650, nr pok.: 3.24

E-mail: esuska@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej (pod kierownictwem prof. Karola Greli)

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Giurga (2016 r.) „Badanie strategii syntezy N-2 funkcjonalizowanych 2-amino-3H-fenoksaz-3-onów”. W trakcie studiów odbyła trzymiesięczny staż finansowany ze środków Unii Europejskiej w LabAnalityce wchodzącej w skład grupy kapitałowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

Zainteresowania naukowe: synteza ogranicza prowadząca do powstawania nowych, przydatnych związków, odkrycia z dziedziny mechaniki kwantowej.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW zajmuję się obsługą i opieką aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografem gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas (GC-MS), spektrometrem magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), komorami rękawicowymi. Wykonuje również pomiary widm w podczerwieni oraz syntezuję substraty dla grupy pod kierownictwem prof. Karola Greli. zainteresowania badawcze koncentrują się na zgłębianiu tajników syntezy organicznej prowadzącej do powstawania nowych, a co równie istotne przydatnych związków. Pani Ewa Suska interesuje się również odkryciami z dziedziny mechaniki kwantowej.

mgr inż. Anna Tomiak

mgr inż. Anna Tomiak

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: atomiak@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej)

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. inż. Piotra Jamróza (2014 r.) „Zastosowanie wyładowania jarzeniowego pod ciśnieniem atmosferycznym w procesach oczyszczania wód z barwników organicznych”.

Specjalizuje się w analityce środowiskowej i żywności. Zainteresowania naukowe: analiza jakościowa i ilościowa żywności i produktów przemysłu spożywczego, próbek środowiskowych oraz preparatów farmaceutycznych, specjacja chemiczna wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrem absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym pozwalającym na oznaczanie pierwiastków w wielu matrycach (środowiskowych, biologicznych czy farmaceutycznych). Dzięki połączeniu spektrometru mas z chromatografem cieczowym (HPLC ICP MS) wykonuje badania specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych, jak również analizy ilościowe i jakościowe związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas cząsteczkowej (LC MS MS).

Dr Damian Trzybiński

Dr Damian Trzybiński

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Tel.: +48 225526632, nr pok.: 2.04

E-mail: trzybinski@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych (pod kierownictwem prof. Krzysztofa Woźniaka)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktorat (2013 r.) „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych”, promotor pracy prof. dr hab. Jerzy Błażejowski.

Zainteresowania naukowe: krystalografia małych cząstek, inżynieria kryształów oraz chemia strukturalna. Jest współautorem ponad 50 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu chemii i krystalografii.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi urządzeniami badawczymi: trzema dyfraktometrami monokrystalicznymi SuperNova Rigaku Oxford Diffraction, wyposażonymi w różne źródła promieniowania (Ag, Mo, Cu), zestawem trzech mikroskopów stereoskopowych do selekcji kryształów oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej próbek, spektrometrem fotoluminescencyjny Optiprexx PLS Almax easyLAB, komorą rękawicową Jacomex [GP] Campus oraz zestawem do analizy termicznej Star (TGA/DSC) firmy Mettler Toledo. Jest też operatorem wytwornicy ciekłego azotu StirLIN-1 Economy, która znajduje się na wyposażeniu Centrum. Oprócz merytorycznej opieki nad infrastrukturą badawczą odpowiada m.in. za wykonywanie analiz rentgenowskich monokryształów (zarówno na zasadach komercyjnych, jak i we współpracy).

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 1.11b

E-mail: sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (pod kierownictwem prof. Mikołaja Dontena)

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu w Strasbourgu.

Doktorat (2016 r.) „Surface composition of cobalt catalysts for steam reforming of ethanol,
pod kierunkiem dwóch promotorów dr hab. Andrzeja Machockiego prof. UMCS oraz dr hab. Spyridon’a Zafeiratos’a.
Specjalizuje się w wykorzystaniu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów w badaniach quasi in situ katalizatorów nośnikowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW odpowiada przede wszystkim za opracowanie wyników badań tomograficznych, wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem transmisyjnego i skaningowego mikroskopu elektronowego, a także bierze czynny udział w badaniach prowadzonych w laboratorium spektroskopii elektronowej. Opiekuje się głównie transmisyjnym mikroskopem elektronowym, jednak również mam służyć wsparciem przy mikroskopie skaningowym i spetrometrze XPS. Do jej zadań należy wykonywanie zdjęć tomograficznych i przetwarzanie dużych pakietów danych.