• Polski
 • English

Informacje ogólne

Plan Budynku

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW) jest ośrodkiem naukowo-badawczym zlokalizowanym na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

CNBCh UW jest owocem realizacji projektu CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) który składał się z dwóch części: prac budowlanych oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. Budynek w całości liczy 21 032 m2, znajdują się w nim laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Całkowity koszt projektu to ponad 294 mln zł. Fundusze na realizację zapewnił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Dzięki wsparciu środków z funduszy unijnych Centrum jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie.

Powstanie CNBCh UW wpisało się w program modernizacji i rozbudowy infrastruktury wydziałów nauk przyrodniczych na kampusie „Ochota”. CNBCh UW zostało powołane zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 maja 2012 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 marca 2013 roku.

Centrum to międzywydziałowa jednostka organizacyjna pełniąca funkcję platformy badawczej umożliwiająca współpracę naukowców z wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.CNBCh UW zarządza Dyrektor, organem kontrolnym jest Rada Naukowa Centrum. Rada określa cele działania, ustala (w porozumieniu z władzami wydziałów Biologii i Chemii) plany i zasady funkcjonowania oraz ocenia ich realizację.

Skład Rady Naukowej CNBCh UW

 1. prof. dr hab. Krzysztof Spalik  – Przewodniczący Rady (WBiol)
 2. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska (WBiol)
 3. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz (WBiol)
 4. prof. dr hab. Renata Bilewicz (WChem)
 5. dr hab. Zbigniew Rogulski (WChem)
 6. dr hab. prof. UW Andrzej Kudelski (WChem)
 7. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń i prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – Przedstawiciele Rektora związani z gospodarczym środowiskiem R&D

 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CNBCh UW:

Sprawozdanie za 2013 r.
Sprawozdanie za 2014 r.
Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r. (155 pobrań)

Misja

Misją CNBCh UW jest wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki, a jednym z zadań jest wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem biznesowym.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego stwarza warunki do prowadzenia nowatorskich, interdyscyplinarnych badań z pogranicza biologii i chemii, mających zastosowanie praktyczne i wykorzystywane przez otoczenie biznesowe. Prowadzone na najwyższym poziomie naukowym badania, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej, są ukierunkowane na potrzeby transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Zadania Centrum

 • Stwarzanie warunków do realizacji projektów badawczych pracowników wydziałów Biologii i Chemii, projektów o charakterze podstawowym i aplikacyjnym;
 • Aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań, w szczególności interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologiczno-chemicznych, w tym inicjowanie nowych projektów;
 • Wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym;
 • Wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
 • Prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz zespołów i projektów badawczych obydwu wydziałów, innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu;
 • Prowadzenie szkoleń, w obszarach związanych z problematyką badań prowadzonych w Centrum;
 • Wspieranie procesu inkubacji innowacyjnych firm o profilu biologiczno-chemicznym lub pokrewnym.
prof. dr hab. Ewa Bulska
Dyrektor Centrum
email:dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 522

Prof. dr hab. Ewa Bulska zarządza Centrum i odpowiada za jego działalność przed Rektorem. Współpracuje z władzami wydziałów Biologii i Chemii oraz Radą Naukową Centrum.

mgr Konrad Zawadzki
Zastępca Dyrektora
email:vice-dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 525

Pan Konrad Zawadzki zarządza jednostkami administracyjnymi CNBCh UW oraz odpowiada między innymi za funkcjonowanie infrastruktury Centrum. Prowadzi negocjacje, podpisuje kontrakty z kontrahentami zewnętrznymi, odpowiada za współpracę w obszarze nauki z biznesem.

PROFESOROWIE AFILIOWANI w cENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Status profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim został nadany następującym osobom:
Podstawa prawna: § 91a Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 29012 r. Nr 3A, poz. 76).

Prof. dr Ludwik Halicz z Izraelskiego Instytutu Geologicznego w Jerozolimie (Izrael). Specjalizuje się w badaniach związanych z rozwojem metod analizy instrumentalnej dla potrzeb ochrony środowiska i badań geochemicznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami stosunków izotopowych pierwiastków pochodzących z rozpadów radioaktywnych (np. uranu, strontu, ołowiu, radu) oraz  frakcjonacji izotopowej  izotopów stabilnych, w tym wapnia, magnezu, strontu, miedzi i bromu.

Prof. dr  Ehrenfrid Zschech z Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems) w Dreznie (Niemcy). Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nowych materiałów, w tym w obszarze nanotechnologii. Poza tym ma duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i we współpracy z przemysłem.

Prof. dr hab. Karol Kozak z Wydziału Medycznego Politechniki w Dreźnie (Medical Faculty, Technical University Dresden), gdzie prowadzi badania z zakresu biomedycyny i bioinformatyki. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi informatycznych w badaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik obrazowania.

Prof. dr hab. Gabriela Kramer-Marek z Instytutu Chorób Nowotworowych (The Institute of Cancer Research) w Londynie jest ekspertem w dziedzinie przedklinicznego obrazowania molekularnego małych zwierząt. Szczególnie specjalizuje się w wykorzystaniu pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) do wczesnego przewidywania odpowiedzi na leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, przeciwnowotworowych terapii celowanych.