• Polski
 • English

General informations

Plan Budynku

The University of Warsaw Biological and Chemical Research Centre (CNBCh UW) is a research facility located on the “Ochota” Campus. The CNBCh UW is dedicated to scientists conducting advanced research of great scientific importance, whose results are used in the development of new technologies in the fields of energetics, analytics, pharmaceuticals, medicine, biotechnology, new materials, conservation of environment and cultural heritage. The CNBCh UW gathers the most talented young researchers, as well as experienced scientists from diverse disciplines.

The CNBCh UW is the result of the CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) project, which consisted of two parts: construction works and the purchase of necessary research equipment. CNBCh UW building provides 21 032 m2 of floor area, including laboratories fitted with state-of-the art research equipment. The CNBCh UW project was financed by the Operational Programme Innovative Economy, Priority II. R&D Infrastructure. Measure 2.1. Support for development of research infrastructure of scientific entities. The total cost of this project is over 294 million Polish zlotys. Thanks to European Union funds, the CNBCh UW is one of the most modern research facilities in Europe.

The establishment of the CNBCh UW was part of the program of modernization and extension of life science faculty infrastructure on the „Ochota” Campus.
The CNBCh UW was founded by the Rector of the University of Warsaw by virtue of a regulation from the 30th of May 2012. The opening ceremony took place on 22nd of March 2013.

As an interfaculty organizational unit, the CNBCh UW provides a collaborative platform for scientists from the Faculties of Biology and Chemistry of the University of Warsaw. The CNBCh UW is managed by the Director, supervised by the Scientific Council of the CNBCh UW. The Council defines operational aims, plans and manages the CNBCh UW (in consultation with the authorities of the Faculties of Biology and Chemistry) and evaluates their realization in the Centre.

Scientific Council of the CNBCh UW

 1. prof. dr hab. Krzysztof Spalik  – President of the Council (F.Biol)
 2. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska (F.Biol)
 3. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz (F.Biol)
 4. prof. dr hab. Renata Bilewicz (F.Chem)
 5. dr hab. Zbigniew Rogulski (F.Chem)
 6. dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW (F.Chem)
 7. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń and prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – Rector’s representatives associated with R&D business sector

 

Chcielibyśmy, żeby Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych było przede wszystkim platformą współpracy między rożnymi jednostkami, nie tylko uniwersyteckimi. Będzie to miejsce, do którego będzie mógł przyjść każdy, kto ma interesujący pomysł z dziedzin biologicznych, chemicznych czy pokrewnych. prof. Marcin Pałys, rektor UW, marzec 2013 r.

MISSION

The CNBCh UW enables scientists to carry out innovative and interdisciplinary research at the interface of biology and chemistry,
with practical applications and possible implementations in the business sector.

Research, conducted at the world-class level with the use of an up-to-date infrastructure, is oriented towards the transfer of knowledge and technology into the economy.

The CNBCh UW mission is to support the transfer of knowledge and technology into the economy, while strengthening collaboration between the University of Warsaw and the business sector.

TASKS OF THE CNBCh UW

 • Creating conditions for the realization of research projects (basic and applied) for employees of the Faculties of Biology and Chemistry;
 • Contributing to qualitative and quantitative improvement of research, with particular emphasis on interdisciplinary research at the interface of biology and chemistry, and initiating new projects;
 • Strengthening the collaboration between the University of Warsaw and the business sector;
 • Supporting the transfer of knowledge and technology to the economy;
 • Running specialized laboratories which provide their services to teams and research projects from the Faculties of Biology and Chemistry, other organizational units of the University of Warsaw and its external entities;
 • Collaborating with the state and international research facilities;
 • Organizing trainings in the framework of scientific fields explored at the CNBCh UW;
 • Supporting incubation of innovative enterprises with a biological-chemical (or related) profile.

Affiliated professors at the University of Warsaw biological and chemical research centre

The status of the professor affiliated at the University of Warsaw was granted to the following persons on the legal basis of §91a Statute of the University of Warsaw (full text in Monitor UW 2012, number 3A, entry 76):

Professor Ludwik Halicz, Geological Survey of Israel in Jerusalem, Israel.

Professor Halicz specializes in research on development of methods of instrumental analysis in environmental conservation and biogeochemical studies. He focuses on isotopic ratios of elements originating during radioactive decay (e.g. U, Sr, Pb, Ra) and on fractionation of stable isotopes, including Ca, Mg, Sr, Cu and Br.

Professor Ehrenfried Zschech, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems in Dresden, Germany.

Professor Zschech specializes in research on production and features of new materials, including nanomaterials. He has many years of experience in commercializing research results and in collaborating with business.

Professor Karol Kozak, Medical Faculty, Technical University Dresden, Germany

Professor Kozak conducts research in the field of biomedicine and bioinformatics. He specializes in application of IT tools in medical research, with special focus on   imaging techniques.

Profoessor Gabriela Kramer – Marek specialise in development and characterisation of small molecules targeting cancer, as well as radiolabelled peptides and antibodies targeting the receptors overexpressed on tumor cells. The mission of her team is to use molecular imagining for early prediction of treatment response with emphasis on new targeted terapies.

mgr Łukasz Cheda

mgr Łukasz Cheda

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: lcheda@cnbc.uw.edu.pl


Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu (pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Rogulskiego)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego (2016 r.) „Wykorzystanie technik izotopowych do znakowania materiałów biologicznych”.

Posiada ukończone szkolenia i praktykę do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie promieniowania jonizującego w badaniach przedklinicznych, obrazowanie molekularne, diagnostyka obrazowa, radiofarmacja, radiochemia i ochrona radiologiczna. Współautor kilku publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych .

W Korusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się skanerm do obrazowania PET/SPECT/CT małych zwierząt firmy Albira Bruker oraz skanerem do obrazowania optycznego/x-ray In Vivo MS FX PRO Carestream, ma także pod swoim nadzorem wyposażenie do krótkoterminowego przechowywania zwierząt laboratoryjnych w systemie IVC.

dr Sylwia Dragulska

dr Sylwia Dragulska

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Tel.: +48 225526546, nr pok.: 2.24

E-mail: sdragulska@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych (pod kierownictwem prof. Aleksandry Misickiej – Kęsik).

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2013 r.) „Synteza znakowanych tryptamin i badanie mechanizmu ich biotransformacji metodami izotopowymi” promotor pracy prof. dr hab. Marianna Kańska.

Zainteresowania naukowe: synteza organiczna nanostruktur stabilizowanych krótkimi peptydami, mechanizm działania ligandów platynowych na komórki nowotworowe, nanomedycyna i radiofarmacja, synteza enzymatyczna związków znakowanych radioizotopami stosowanymi w obrazowaniu molekularnym, badanie szlaków nanomateriałów w żywych komórkach z wykorzystaniem obrazowania fluorescencyjnego.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW prowadzi konsultacje naukowe w zakresie wykonywania analiz spektrometrycznych typu: LC-MS, GC-MS w sektorze akademickim i  przedsiębiorstw. Wykonuje analizy i nadzoruje prawidłowe działanie aparatów pomiarowych.

mgr Bartłomiej Fedorczyk

mgr Bartłomiej Fedorczyk

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Tel.: +48 225526546, nr pok.: 2.24

E-mail: bfedorczyk@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych (pod kierownictwem prof. Aleksandry Misickiej – Kęsik)
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorant, przygotowywana rozprawa „Triazolopeptydowe inhibitory kompleksu VEGF165/NRP-1”, promotor prof. dr hab. Aleksandra Misicka – Kęsik.
Zainteresowania naukowe: badania zależności struktura-aktywność biologiczna, oddziaływania receptor-ligand oraz chemiczna synteza białek i peptydów. Jest współautorem 6 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz współtwórcą międzynarodowego patentu i zgłoszenia patentowego.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami oferując im konsultacje naukowe i realizację badań z użyciem spektrometrów mas sprzężonych z HPLC/UPLC oraz GC.

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Kataliza i Fizykochemia Powierzchni

Tel.: +48 225526550, nr pok.: 1.14

E-mail: mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl


Kataliza i Fizykochemia Powierzchni (pod kierownictwem dr hab. Adama Lewery)

Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2013 r.) „Badania procesów oscylacyjnych i multistabilności w wybranych układach elektrochemicznych”, promotor prof. dr hab. Marek Orlik, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski. Zainteresowania naukowe: elektrochemia, kataliza heterogeniczna, reakcje utleniania paliw organicznych i ogniwach paliwowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się systemem XPS firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Germany, w wersji NAP – przystosowanym do pomiarów zarówno w warunkach wysokiej próżni jak i warunkach podwyższonego ciśnienia – do 20 milibarów inertnego gazu. Nadzoruje także system preparatyki powierzchni umożliwiający implantację próbki jonami gazów oraz fizyczne osadzanie (napylanie) do 5 metali równocześnie.

dr Paulina Hamankiewicz

dr Paulina Hamankiewicz

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: phamankiewicz@cnbc.uw.edu.pl


Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu (pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Rogulskiego).

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2014 r.) „Efektywność receptorów cukrowych w rozpoznaniu chiralnych anionów – klucz do opracowania nowych organokatalizatorów dla enancjoselektywnych reakcji” promotor pracy prof. dr hab. Janusz Jurczak.

Zainteresowania naukowe: radiofarmacja, synteza organiczna oraz synteza związków znakowanych radioizotopami, diagnostyka obrazowa, obrazowanie molekularne, rozpoznanie molekularne.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW odpowiada za prowadzenie syntez radiochemicznych oraz dobór metod znakowania radioizotopowego, ma także pod swoim nadzorem wyposażenie do krótkoterminowego przechowywania zwierząt laboratoryjnych w systemie IVC.

Dr Jakub Karasiński

Dr Jakub Karasiński

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526658, nr pok.: 4.14

E-mail: jkarasinski@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2015 r.) „ Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” promotor pracy prof. dr hab. Ewa Bulska.

Zainteresowania naukowe: chromatografia cieczowa oraz spektrometria mas, zarówno atomowa (analiza ilościowa i izotopowa ICP MS, MC ICP MS), jak i cząsteczkową (analiza ilościowa
i jakościowa LC MS/MS).

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi układami pomiarowymi: połączenie ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrami typu QQQ i Q ToF, chromatografii gazowej połączonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC Q ToF), a także połączenie chromatografii jonowej (Dionex ICS 5000+) z wielodetektorową spektrometrią mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (Nu Instruments, Plasma II).

MGR INŻ. Olga Kościuczuk

MGR INŻ. Olga Kościuczuk

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: o.kosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej).

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Warszawskiej.

Praca magisterska (2013 r.) pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Pawła Parzuchowskiego „Analiza budowy hiperrozgałęzionych polioksetanów i ich pochodnych z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF”.

Zainteresowania naukowe: analiza ilościowa i jakościowa żywności, próbek środowiskowych oraz biologicznych; analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh opiekuję się spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrem absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym,  chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (HPLC ICP MS) oraz spektrometrem mas LC MS MS.

 

mgr Paweł Małecki

mgr Paweł Małecki

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Tel.: +48 225526552, nr pok.: 3.09

E-mail: pmalecki@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej (pod kierownictwem prof. Karola Greli)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. Piotra Roszkowskiego (2012 r.) pt. „Modyfikacje syntetyczne (+)-3-karenu w celu konstrukcji nowych chiralnych ligandów i katalizatorów do syntezy asymetrycznej”.

Specjalizuje się w syntezie organicznej i katalizie metaloorganicznej. W trakcie badań do pracy doktorskiej zajmował się praktycznymi aspektami metatezy olefin oraz syntezą nowych katalizatorów rutenowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW zajmuje się obsługą i opieką nad aparatami magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz aparatami do chromatografii gazowej. Ponadto zajmuje się konserwacją i naprawą aparatury laboratoryjnej. Wykonuje również pomiary komercyjne widm NMR, jak również syntezy związków organicznych dla podmiotów zewnętrznych.

Dr Adriana Palińska-Saadi

Dr Adriana Palińska-Saadi

Laboratorium Bioanalityczne

Tel.: +48 225526634, nr pok.: 4.103

E-mail: a.palinska-saadi@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Bioanalityczne (pod kierownictwem prof. Magdaleny Maj-Żurawskiej).

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat (2013 r.) „Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi”, promotor pracy prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska.

Zainteresowania naukowe: pomiary woltamperometryczne, potencjometryczne i spektroskopowe, czujniki chemiczne i elektrochemiczne, elektrody sitodrukowane, badanie oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami (także o właściwościach antynowotworowych), unieruchamianie związków biologiczne aktywnych np. kwasów nukleinowych i białek na powierzchni elektrod, analiza próbek fizjologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi układami pomiarowymi: potencjostatami/galwanostatami Autolab PGSTAT 128N (z dodatkowymi modułami do pomiarów pH i do pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (Methrom Autolab), analizatorem klinicznym Indiko Plus wyposażonym w moduły detekcji spektrofotometrycznej i potencjometrycznej (Thermo Scientific) oraz potencjometrycznym analizatorem klinicznym Microlyte 6 (Kone), spektroskopem fluorescencji UV/Vis z video-monitoringiem IX83 Inverted Microscope (Olympus).

 

mgr Kamil Sobczak

mgr Kamil Sobczak

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 1.11b

E-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (pod kierownictwem prof. Mikołaja Dontena)

Absolwent Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego (2006 r.) „Spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej z transportem magnetycznym”.

Specjalizuje się w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Opanowane metody badawcze to: wysokorozdzielcza i analityczna transmisyjna mikroskopia elektronowa, dyfrakcja elektronowa, EELS, EFTEM, Monochromatror, STEM.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW wykonuje badania oraz ekspertyzy szeregu różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe czy też nanowłokna. Sprawuje także nadzór nad transmisyjnym mikroskopem elektronowym TALOS F200X firmy FEI.

mgr Ewa Suska - Kauf

mgr Ewa Suska - Kauf

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Tel.: +48 225526650, nr pok.: 3.24

E-mail: esuska@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej (pod kierownictwem prof. Karola Greli)

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Giurga (2016 r.) “Badanie strategii syntezy N-2 funkcjonalizowanych 2-amino-3H-fenoksaz-3-onów”. W trakcie studiów odbyła trzymiesięczny staż finansowany ze środków Unii Europejskiej w LabAnalityce wchodzącej w skład grupy kapitałowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

Zainteresowania naukowe: synteza ogranicza prowadząca do powstawania nowych, przydatnych związków, odkrycia z dziedziny mechaniki kwantowej.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW zajmuję się obsługą i opieką aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografem gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas (GC-MS), spektrometrem magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), komorami rękawicowymi. Wykonuje również pomiary widm w podczerwieni oraz syntezuję substraty dla grupy pod kierownictwem prof. Karola Greli. zainteresowania badawcze koncentrują się na zgłębianiu tajników syntezy organicznej prowadzącej do powstawania nowych, a co równie istotne przydatnych związków. Pani Ewa Suska – Kauf interesuje się również odkryciami z dziedziny mechaniki kwantowej.

mgr Yevgen Syryanyy

mgr Yevgen Syryanyy

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526445, nr pok.: 1.11b

E-mail: yevgen.syryanyy@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (pod kierownictwem prof. Mikołaja Dontena)

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Doniecku, Zakład Fizyki Teoretycznej (Donetsk National University, Ukraine).

Praca magisterska pod kierunkiem dr hab. A.N. Kuchko (2002 r.) „Propagacja fal namagnesowania w materiałach z jednowymiarową samopodobną modulacją parametrów magnetycznych”.

Specjalizuje się w spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang. X-ray photoelectron spectroscopy). Opanowane metody badawcze to: metody experymentalne: XPS, AR-XPS, UPS, UPS-XPS work-function measurements.Metody theoretyczne: XPS-UPS component analysis, sample reconstruction by using (AR/HE)-XPS spectra and SESSA software.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW wykonuje badania oraz ekspertyzy szeregu różnych materiałów takich jak: izolatory, cienkie warstwy, różnego rodzaju materiały biologiczne, nanocząstki etc.

mgr inż. Anna Tomiak

mgr inż. Anna Tomiak

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: atomiak@cnbc.uw.edu.pl


Analityczne Centrum Eksperckie (pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej)

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej.

Praca magisterska pod kierunkiem dr. inż. Piotra Jamróza (2014 r.) „Zastosowanie wyładowania jarzeniowego pod ciśnieniem atmosferycznym w procesach oczyszczania wód z barwników organicznych”.

Specjalizuje się w analityce środowiskowej i żywności. Zainteresowania naukowe: analiza jakościowa i ilościowa żywności i produktów przemysłu spożywczego, próbek środowiskowych oraz preparatów farmaceutycznych, specjacja chemiczna wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrem absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym pozwalającym na oznaczanie pierwiastków w wielu matrycach (środowiskowych, biologicznych czy farmaceutycznych). Dzięki połączeniu spektrometru mas z chromatografem cieczowym (HPLC ICP MS) wykonuje badania specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych, jak również analizy ilościowe i jakościowe związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas cząsteczkowej (LC MS MS).

dr Julio Torres

dr Julio Torres

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

Tel.: +48 5526708, nr pok.: 4.16

E-mail: jtorres@cnbc.uw.edu.pl


INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych (pod kierownictwem dr hab. Barbary Wagner)

Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Yucatan w Meksyku (Autonomous University of Yucatan, Mexico), specjalizacja w zakresie chemii dla przemysłu.
Praca doktorska na Uniwersytecie w Guanajuato w Meksyku (University of Guanayuato, Mexico) pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Wróbel oraz Kazimierza Wróbla.
Temat pracy doktorskiej „Development and application of new analytical procedures for the evaluation of plant response to biotic and abiotic stress”.

W ramach stażu postdoktoranckiego, realizowanego w latach 2016 – 2017 r. w CNBCh UW, brał udział w projekcie “Application of analytical tools in metallomic,
metabolomic and proteomic studies of abiotic stress in plants”.

Zainteresowania naukowe:
Analiza chromatografii cieczowej
Analiza chromatografii gazowej
Spektrometria mas
Analiza metabolizmu związków metodą chromatograficzną
Analiza zanieczyszczeń środowiska

W InterLAbAR zajmuje się:
Przygotowaniem i analizą próbek, opracowywaniem  zastosowań analizy metody szerokiej gamy związków – od małych cząsteczek po białka, analizą danych
oraz okresową konserwacją instrumentów laboratoryjnych.

Dr Damian Trzybiński

Dr Damian Trzybiński

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Tel.: +48 225526632, nr pok.: 2.04

E-mail: dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych (pod kierownictwem prof. Krzysztofa Woźniaka)

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktorat (2013 r.) „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych”, promotor pracy prof. dr hab. Jerzy Błażejowski.

Zainteresowania naukowe: krystalografia małych cząstek, inżynieria kryształów oraz chemia strukturalna. Jest współautorem ponad 50 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu chemii i krystalografii.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW opiekuje się następującymi urządzeniami badawczymi: trzema dyfraktometrami monokrystalicznymi SuperNova Rigaku Oxford Diffraction, wyposażonymi w różne źródła promieniowania (Ag, Mo, Cu), zestawem trzech mikroskopów stereoskopowych do selekcji kryształów oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej próbek, spektrometrem fotoluminescencyjny Optiprexx PLS Almax easyLAB, komorą rękawicową Jacomex [GP] Campus oraz zestawem do analizy termicznej Star (TGA/DSC) firmy Mettler Toledo. Jest też operatorem wytwornicy ciekłego azotu StirLIN-1 Economy, która znajduje się na wyposażeniu Centrum. Oprócz merytorycznej opieki nad infrastrukturą badawczą odpowiada m.in. za wykonywanie analiz rentgenowskich monokryształów (zarówno na zasadach komercyjnych, jak i we współpracy).

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 1.11b

E-mail: sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl


Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (pod kierownictwem prof. Mikołaja Dontena)

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu w Strasbourgu.

Doktorat (2016 r.) “Surface composition of cobalt catalysts for steam reforming of ethanol,
pod kierunkiem dwóch promotorów dr hab. Andrzeja Machockiego prof. UMCS oraz dr hab. Spyridon’a Zafeiratos’a.
Specjalizuje się w wykorzystaniu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów w badaniach quasi in situ katalizatorów nośnikowych.

W Korpusie Operatorów CNBCh UW odpowiada przede wszystkim za opracowanie wyników badań tomograficznych, wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem transmisyjnego i skaningowego mikroskopu elektronowego, a także bierze czynny udział w badaniach prowadzonych w laboratorium spektroskopii elektronowej. Opiekuje się głównie transmisyjnym mikroskopem elektronowym, jednak również mam służyć wsparciem przy mikroskopie skaningowym i spetrometrze XPS. Do jej zadań należy wykonywanie zdjęć tomograficznych i przetwarzanie dużych pakietów danych.