• Polski
  • English

The University of Warsaw Biological and Chemical Research Centre (CNBCh UW) is a research facility located on the “Ochota” Campus. The CNBCh UW is dedicated to scientists conducting advanced research of great scientific importance, whose results are used in the development of new technologies in the fields of energetics, analytics, pharmaceuticals, medicine, biotechnology, new materials, conservation of environment and cultural heritage. The CNBCh UW gathers the most talented young researchers, as well as experienced scientists from diverse disciplines.

The CNBCh UW is the result of the CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) project, which consisted of two parts: construction works and the purchase of necessary research equipment. CNBCh UW building provides 21 032 m2 of floor area, including laboratories fitted with state-of-the art research equipment. The CNBCh UW project was financed by the Operational Programme Innovative Economy, Priority II. R&D Infrastructure. Measure 2.1. Support for development of research infrastructure of scientific entities. The total cost of this project is over 294 million Polish zlotys. Thanks to European Union funds, the CNBCh UW is one of the most modern research facilities in Europe.

The establishment of the CNBCh UW was part of the program of modernization and extension of life science faculty infrastructure on the „Ochota” Campus.
The CNBCh UW was founded by the Rector of the University of Warsaw by virtue of a regulation from the 30th of May 2012. The opening ceremony took place on 22nd of March 2013.

As an interfaculty organizational unit, the CNBCh UW provides a collaborative platform for scientists from the Faculties of Biology and Chemistry of the University of Warsaw. The CNBCh UW is managed by the Director, supervised by the Scientific Council of the CNBCh UW. The Council defines operational aims, plans and manages the CNBCh UW (in consultation with the authorities of the Faculties of Biology and Chemistry) and evaluates their realization in the Centre.

 

The CNBCh UW enables scientists to carry out innovative and interdisciplinary research at the interface of biology and chemistry,
with practical applications and possible implementations in the business sector.

Research, conducted at the world-class level with the use of an up-to-date infrastructure, is oriented towards the transfer of knowledge and technology into the economy.

The CNBCh UW mission is to support the transfer of knowledge and technology into the economy, while strengthening collaboration between the University of Warsaw and the business sector.

TASKS OF THE CNBCh UW

  • Creating conditions for the realization of research projects (basic and applied) for employees of the Faculties of Biology and Chemistry;
  • Contributing to qualitative and quantitative improvement of research, with particular emphasis on interdisciplinary research at the interface of biology and chemistry, and initiating new projects;
  • Strengthening the collaboration between the University of Warsaw and the business sector;
  • Supporting the transfer of knowledge and technology to the economy;
  • Running specialized laboratories which provide their services to teams and research projects from the Faculties of Biology and Chemistry, other organizational units of the University of Warsaw and its external entities;
  • Collaborating with the state and international research facilities;
  • Organizing trainings in the framework of scientific fields explored at the CNBCh UW;
  • Supporting incubation of innovative enterprises with a biological-chemical (or related) profile.

Rada Naukowa CNBCh UW składa się z 8 członków, jej kadencja trwa 4 lata. W skład Rady  wchodzą przedstawiciele Wydziałów Biologii i Chemii, w tym Dziekani tych wydziałów lub ich pełnomocnicy, a także przedstawiciele Rektora UW – osoby związane ze środowiskiem gospodarczym oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania centrami badawczo-rozwojowymi. Do zadań Rady należy m.in.: określanie celów i kształtowanie polityki badawczej Centrum oraz zatwierdzanie długofalowego programu funkcjonowania i rozwoju.

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2020 r.
• prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii, przewodniczący Rady
• prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – Wydział Biologii
• dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW – Dziekan Wydziału Chemii
• prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii
• dr hab. Zbigniew Rogulski – Wydział Chemii

Skład Rady Naukowej w kadencji 2013-2016 r.
• prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka – Wydział Biologii,
przewodnicząca Rady
• prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Paweł Kulesza – Dziekan Wydziału Chemii
• prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – Wydział Biologii
• prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii
• dr Marcin Szumowski – przedstawiciel Rektora UW

Affiliated professors at the University of Warsaw biological and chemical research centre

The status of the professor affiliated at the University of Warsaw was granted to the following persons on the legal basis of §91a Statute of the University of Warsaw (full text in Monitor UW 2012, number 3A, entry 76):

Professor Ludwik Halicz, Geological Survey of Israel in Jerusalem, Israel.

Professor Halicz specializes in research on development of methods of instrumental analysis in environmental conservation and biogeochemical studies. He focuses on isotopic ratios of elements originating during radioactive decay (e.g. U, Sr, Pb, Ra) and on fractionation of stable isotopes, including Ca, Mg, Sr, Cu and Br.

Professor Ehrenfried Zschech, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems in Dresden, Germany. Professor Zschech specializes in research on production and features of new materials, including nanomaterials. He has many years of experience in commercializing research results and in collaborating with business.

Profoessor Gabriela Kramer – Marek – specialise in development and characterisation of small molecules targeting cancer, as well as radiolabelled peptides and antibodies targeting the receptors overexpressed on tumor cells. The mission of her team is to use molecular imagining for early prediction of treatment response with emphasis on new targeted terapies.

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam AGH University of Science and Technology Stanisława Staszica in Krakow. His achievements include: design and implementation of the world’s first automatic analyzer for determination of ionized magnesium in blood and pioneer work on sensors for constant contact opening the way to miniaturization of sensors and their applications in maintenance-free analysis of biological fluids and natural waters.

Prof. dr. Shuguang Yuanpharmaceutical company Idorsia Pharmaceutical Ltd, in Allschwil/Basel (Switzerland) is an expert in the field of research on G protein-coupled receptors (GPCRs). He conducts research on signaling mechanisms of these receptors and deals with computer-aided drug design (CADD) directed at these receptors.

Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel – Faculty of Chemistry at the University of Guanajuato (Mexico). He is involved in the study of integrated metal/metalloid systems in biological objects, using various analytical techniques with particular emphasis on atomic and molecular mass spectrometry. She is the creator of the international Master’s and PhD program in chemistry at the University of Guanajuato.

 

Mgr Elwis Borecki

Mgr Elwis Borecki

Środowiskowo Czułe Materiały i Kompozyty Polimerowe

Tel.: +48 225526668, nr pok.: 4.117

E-mail: eborecki@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Pracę magisterską „Właściwości elektrochemiczne ogniwa litowo-jonowego zawierającego LTO i LFP jako materiały elektrodowe” wykonałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Czerwińskiego w Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii.

Specjalizuję się w pomiarach elektrochemicznych przy użyciu potencjostatów oraz prowadzę badania z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej z monitorowaniem dyssypacji energii.

Pracuję na  potencjostacie/galwanostacie Autolab PGSTAT 128N oraz elektrochemicznej mikrowadze kwarcowej Autolab PGSTAT204 z możliwością pomiaru dyssypacji energii.

Zajmuję się modyfikacją powierzchni przewodzących cienkimi warstwami polimerowymi oraz ich zastosowaniem w konstrukcji sensorów i biosensorów elektrochemicznych. Prowadzę badania dotyczące funkcjonalizacji powierzchni elektrod środowiskowo czułymi materiałami hydrożelowymi, stosowanymi jako układy kontrolowanego uwalniania, aktuatory i „inteligentne” powierzchnie.

 

mgr Łukasz Cheda

mgr Łukasz Cheda

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: lcheda@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Pracę magisterską “Wykorzystanie technik izotopowych do znakowania materiałów biologicznych” wykonałem pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Rogulskiego w Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii.

Specjalizuję się w obrazowaniu izotopowym małych zwierząt (PET/SPECT/CT) oraz znakowaniu materiału biologicznego radioznacznikami.

Pracuję na skanerze do obrazowania PET/SPECT/CT małych zwierząt firmy Albira Bruker, skanerze do obrazowania optycznego/x-ray In Vivo MS FX PRO Carestream oraz systemie do krótkoterminowego przechowywania zwierząt laboratoryjnych w systemie IVC.

Zajmuję się pomiarami biodystrybucji związków znakowanych izotopami i znacznikami optycznymi w organizmach małych zwierząt laboratoryjnych, znakowaniem materiału biologicznego oraz zapewnieniem dobrostanu zwierząt będących w trakcie procedur pomiarowych.

Działalność naukowa

dr Sylwia Dragulska

dr Sylwia Dragulska

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Tel.: +48 225526546, nr pok.: 2.24

E-mail: sdragulska@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Biologiczna. Pracę doktorską „Synteza znakowanych tryptamin i badanie mechanizmu ich biotransformacji metodami izotopowymi” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Marianny Kańskiej w Pracowni Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł.

Specjalizuję się w chemii organicznej, nanomedycynie i radiochemii.

Pracuję na spektrometrze mas sprzężonym z ultrasprawnym chromatografem cieczowym (HPLC-MS).

Zajmuję się analizą składników mieszaniny reakcyjnej oraz wykonywaniem pomiarów jakościowych w próbkach biologicznych, chemicznych, kosmetycznych i przemysłowych.

dr Bartłomiej Fedorczyk

dr Bartłomiej Fedorczyk

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Tel.: +48 225526546, nr pok.: 2.24

E-mail: bfedorczyk@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Organiczna. Pracę doktorską „Triazolopeptydowe inhibitory kompleksu VEGF165/NRP-1″ wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik w Pracowni Peptydów.

Specjalizuję się w dobieraniu warunków rozdziału i wykonywaniu analiz chromatograficznych z wykorzystaniem detekcji UV-VIS oraz MS. Opracowane metody analityczne transferuję do skali preparatywnej. Zajmuję się prowadzeniem analiz potwierdzania tożsamości związków organicznych przez przypisanie zmierzonym sygnałom wzorów sumarycznych badanych substancji.

Pracuję na: wysokosprawnym chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem mas typu IT-TOF (Wydział Chemii UW), ultrasprawnym chromatografie cieczowym sprężonym ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (CNBCh UW), chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (CNBCh UW), preparatywnym wysokosprawnym chromatografie cieczowym (Wydział Chemii UW), spektrometrze mas z jonizacją typu MALDI i detektorem mas typu TOF (Wydział Chemii UW).

Zajmuję się wykonywaniem analiz z wykorzystaniem technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz utrzymywaniem sprzętu w gotowości pomiarowej.

Działalność naukowa

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Kataliza i Fizykochemia Powierzchni

Tel.: +48 225526550, nr pok.: 1.14

E-mail: mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Przyrodniczych, na kierunku Chemia. Pracę doktorską „Badania procesów oscylacyjnych i multistabilności w wybranych układach elektrochemicznych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Orlika w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej.

Specjalizuję się w badaniach powierzchni metodą spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS).

Pracuję na systemie XPS firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Germany, w wersji NAP (przystosowanym do pomiarów zarówno w warunkach wysokiej próżni jak i warunkach podwyższonego ciśnienia – do 20 milibarów inertnego gazu) oraz wyposażonym w zintegrowaną celkę elektrochemiczną. System umożliwia pomiary XPS z wykorzystaniem źródeł o różnej energii oraz pomiary UPS.  Nadzoruję także system preparatyki powierzchni umożliwiający implantację próbki jonami gazów oraz fizyczne osadzanie (napylanie) do 5 metali równocześnie.

Zajmuję się analizą składu i stopnia utlenienia pierwiastków na powierzchni próbek stałych metodami UPS i XPS oraz badaniem oddziaływania gazów z próbkami stałymi metodą NAP-XPS.

dr Paulina Hamankiewicz

dr Paulina Hamankiewicz

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: phamankiewicz@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Organiczna. Pracę doktorską „Efektywność receptorów cukrowych w rozpoznaniu chiralnych anionów – klucz do opracowania nowych organokatalizatorów dla enancjoselektywnych reakcji” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

Specjalizuję się w syntezie organicznej i radiochemicznej.

Pracuję na modułach Synthra RNplus, Modular-Lab Pharma Tracer – Eckert & Ziegler Radiopharma.

Zajmuję się syntezą organiczną, radiochemiczną oraz doborem metod znakowania radioizotopowego.

Działalność naukowa

Dr Jakub Karasiński

Dr Jakub Karasiński

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526658, nr pok.: 4.14

E-mail: jkarasinski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Analityczna. Pracę doktorską „Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bulskiej w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej.

Specjalizuję się w spektrometrii mas i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Pracuję na: kwadrupolowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (Q ICP MS), wielodetektorowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (MC ICP MS), cząsteczkowym spektrometrze mas typu potrójny kwadrupol (QQQ), cząsteczkowym spektrometrze mas typu czasu przelotu (Q ToF), połączeniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wyżej wymienionymi spektrometrami mas (HPLC ICP MS, IC MC ICP MS, HPLC QQQ i HPLC Q ToF).

Zajmuję się niestandardowymi analizami pierwiastkowymi próbek produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analizą specjacyjną próbek produktów spożywczych, pomiarami stosunków izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych.

mgr inż. Olga Kościuczuk

mgr inż. Olga Kościuczuk

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: okosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Politechnikę Warszawską, Wydział Chemii, na kierunku Technologia Chemiczna. Pracę magisterską „Analiza budowy hiperrozgałęzionych polioksetanów i ich pochodnych z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF” wykonałam pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Pawła Parzuchowskiego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Specjalizuję się w analizie ilościowej i jakościowej.

Pracuję na spektrometrze mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrze absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i piecu grafitowym oraz chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (HPLC ICP MS).

Zajmuję się analizą pierwiastkową próbek różnego pochodzenia oraz analizą specjacyjną wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

 

 

Dr Marcin Maćkiewicz

Dr Marcin Maćkiewicz

Środowiskowo czułe materiały i kompozyty polimerowe

Tel.: +48 225526668, nr pok.: 4.117

E-mail: mmackiewicz@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Nieorganiczna i Analityczna. Rozprawę doktorską „Środowiskowo-czułe mikrożele na bazie N-izopropyloakryloamidu. Synteza, właściwości i zastosowanie” wykonałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Stojka w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.

Specjalizuję się w syntezie i badaniu nowych nośników leków, którymi są mikro- i nanostruktury polimerowe, oraz otrzymywaniem elektroaktywnych kompozytowych materiałów polimerowych o właściwościach katalitycznych.

Pracuję na analizatorze wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS firmy Malvern, wykorzystującym technikę dynamicznego i statycznego rozpraszania światła, oraz spektrofotometrze UV-Vis z możliwością kontroli temperatury w czasie pomiaru.

Zajmuję się wyznaczaniem średnicy hydrodynamicznej,  polidyspersyjności, masy cząsteczkowej, potencjału zeta oraz przewodnictwa mikro- i nanocząstek. Wykonuję pomiary w różnych temperaturach przy użyciu dynamicznego i statycznego rozpraszania światła. Wykonuje pomiary UV-Vis z możliwością kontrolowania temperatury w czasie pomiarów.

Link działalność naukowa: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55892289900&zone

Dr Adriana Palińska-Saadi

Dr Adriana Palińska-Saadi

Laboratorium Bioanalityczne

Tel.: +48 225526634, nr pok.: 4.103

E-mail: apalinska-saadi@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Analityczna. Pracę doktorską „Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Maj-Żurawskiej w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej.

Specjalizuję się w pomiarach wykonywanych technikami woltametrycznymi, potencjometrycznymi i spektroskopowymi, w szczególności do badania różnego rodzaju próbek biologicznych.

Pracuję na: potencjostatach/galwanostatach Autolab PGSTAT 128N wyposażonych w moduły do pomiarów pH i do pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (Methrom Autolab), analizatorze biochemicznym Indiko Plus wyposażonym w moduły detekcji spektrofotometrycznej i potencjometrycznej (Thermo Scientific), potencjometrycznym analizatorze biochemicznym Microlyte 6 (Kone) oraz spektroskopie fluorescencji UV/Vis z video-monitoringiem IX83 Inverted Microscope (Olympus).

Zajmuję się: konstruowaniem na elektrodach sitodrukowanych czujników elektrochemicznych o różnym przeznaczeniu, badaniem oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami (także o właściwościach antynowotworowych), oznaczaniem zawartości jonów w różnego rodzaju próbkach, wykonywaniem analiz biochemicznych próbek biologicznych.

Działalność naukowa

 

 

mgr Rafał Rutkowski

mgr Rafał Rutkowski

Elektrochemia Nowych Materiałów

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 4.121

E-mail: rrutkowski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Pracę magisterską „Charakterystyka impedancyjna elektroutleniania etanolu na nanocząstkach platyny” wykonałem pod kierunkiem dr. hab. Rafała Jurczakowskiego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Specjalizuję się w analizie związków metodą chromatografii gazowej.

Pracuję na chromatografie gazowym Agilent 7890B sprzężonym ze spektrometrem mas oraz spektroskopem emisji atomowej (GC–MS–AED). Aparatura pozwala na analizę jakościową i ilościową gazów z niezwykle dużą czułością i selektywnością względem wybranego pierwiastka chemicznego. Dodatkowo, sprzężenie układu GC-AED z detektorem masowym pozwala na specjację oznaczanych pierwiastków.

Zajmuję się analizą jakościową oraz ilościową próbek ciekłych i gazowych metodą (GC–MS–AED), w tym również analizą produktów reakcji elektrodowych.

mgr Kamil Sobczak

mgr Kamil Sobczak

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 0.111b

E-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, specjalizacja Fizyka Doświadczalna. Pracę magisterską „Spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej z transportem magnetycznym” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego.

Specjalizuję się w analizie strukturalnej różnych materiałów, wysokorozdzielczej i analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji elektronowej, EELS, EFTEM, Monochromatror, STEM oraz analizach wykonywanych za pomocą skaningowo-jonowego mikroskopu elektronowego.

Pracuję na mikroskopie transmisyjnym Talos F200X (FEI) oraz mikroskopie jonowo-skaningowym Crossbeam Zeiss 540 FIB SEM.

Zajmuję się badaniem składu chemicznego oraz wykonywaniem ekspertyz różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe, czy też nanowłókna.

Działalność naukowa

mgr inż. Ewa Suska - Kauf

mgr inż. Ewa Suska - Kauf

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Tel.: +48 225526552, nr pok.: 3.09

E-mail: esuska@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Politechnikę Wrocławską, Wydział Chemiczny, specjalizacja Chemia Związków Organicznych i Polimerów. Pracę magisterską „Badanie strategii syntezy N-2 funkcjonalizowanych 2-amino-3H-fenoksaz-3-onów” wykonałam pod kierunkiem dr inż. Mirosława Giurga w Zakładzie Chemii Organicznej.

Specjalizuję się w syntezie organicznej oraz identyfikacji związków organicznych.

Pracuję na chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas (GC-MS), aparacie do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), komorach rękawicowych, spektrometrach magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), aparacie do oznaczania wody metodą Karla Fischera.

Zajmuję się oznaczaniem zawartości wody, analizowaniem substancji przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, chromatografii gazowej i cieczowej, opracowywaniem oraz optymalizowaniem ścieżek syntezy.

mgr inż. Anna Tomiak

mgr inż. Anna Tomiak

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526555, nr pok.: 4.09

E-mail: atomiak@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Politechnikę Wrocławską, Wydział Chemiczny, specjalizacja Analityka Środowiskowa i Żywności. Pracę magisterską „Zastosowanie wyładowania jarzeniowego pod ciśnieniem atmosferycznym w procesach oczyszczania wód z barwników organicznych” wykonałam pod kierunkiem dr inż. Piotra Jamróza w Zakładzie Chemii Analitycznej.

Specjalizuję się w analizie jakościowej i ilościowej żywności i produktów przemysłu spożywczego, próbek środowiskowych oraz preparatów farmaceutycznych, specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych.

Pracuję na spektrometrze mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektrometrze absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i piecu grafitowym, chromatografie cieczowym połączonym ze spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (HPLC ICP MS).

Zajmuję się oznaczaniem pierwiastków w próbkach o zróżnicowanych matrycach (środowiskowych, biologicznych i farmaceutycznych). Dzięki połączeniu spektrometru mas z chromatografem cieczowym (HPLC ICP MS) wykonuję badania specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych, jak również analizy ilościowe i jakościowe związków organicznych z wykorzystaniem cząsteczkowej spektrometrii mas (LC MS MS).

dr Julio Torres

dr Julio Torres

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

Tel.: +48 225526708, nr pok.: 4.16

E-mail: jtorres@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Autonomiczny Uniwersytet Yucatan (Meksyk), specjalizacja Chemii dla Przemysłu. Pracę doktorską „Opracowanie i zastosowanie nowych procedur analitycznych do oceny reakcji roślin na stres biotyczny i abiotyczny” wykonałem pod kierunkiem dr Katarzyny Wróbel oraz dr Kazimierza Wróbla na Wydziale Chemii Uniwersytetu Guanajuato (Meksyk), w Zakładzie Nauk Przyrodniczych i Ścisłych.

Specjalizuję się w zastosowaniu technik chromatograficznych do analizy próbek biologicznych.

Pracuję na chromatografie gazowym 7890B sprzężonym z analizatorem mas 7200 QToF, UHPLC 1290 sprzężonym z analizatorem masy QToF lub QqQ firmy Agilent Technologies oraz nanoHPLC Ultimate 3000 Dionex sprzężonym z Orbitrap Fusion z Thermo Scientific.

Zajmuję się analizą za pomocą urządzeń chromatograficznych docelowych i niedocelowych małych cząsteczek z próbek biologicznych i niebiologicznych oraz ich identyfikacją lub / i kwantyfikacją za pomocą analizatorów masy.

Działalność naukowa

mgr Agata Trojan

mgr Agata Trojan

Biogeochemia, Ekologia i Ochrona Ekosystemów

Tel.: +48 225526539, nr pok.: 3.146

E-mail: atrojan@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Geochemia, Mineralogia i Petrologia.

Pracę magisterską “Charakterystyka materii organicznej z dolnokarbońskich łupków bitumicznych z Wardie, Szkocja” wykonałam pod kierunkiem dr. Macieja Bojanowskiego i dr. Marka Goli w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii.

Specjalizuję się w analizie izotopów lekkich w próbkach różnego pochodzenia, oraz analizie ilościowej i jakościowej (skład lipidowy) materii organicznej w skałach/glebach.

Pracuję na spektrometrze mas IRMS Delta V Plus Thermo Scientific, połączonym w systemie continuous flow z przystawkami TRACE GC Ultra, analizatorem elementarnym TC/EA oraz GasBench II. Obsługuję również chromatograf gazowy Agilent połączony z  wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu GC Q-TOF MS/MS oraz automatyczny ekstraktor Dionex ASE 350.

Zajmuję się analizą izotopów lekkich H/D, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S w próbkach stałych, ciekłych i gazowych. Wykonuję ekstrakcję sekwencyjną m.in. lipidów z próbek różnego pochodzenia, jak również analizę związków organicznych przy użyciu chromatografii gazowej GC MS oraz technik łączonych GC-IRMS.

Działalność naukowa

Dr Damian Trzybiński

Dr Damian Trzybiński

Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych

Tel.: +48 225526632, nr pok.: 2.04

E-mail: dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską zatytułowaną „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowskiego w Katedrze Chemii Fizycznej.

Specjalizuję się w krystalografii małych cząsteczek, inżynierii krystalicznej oraz chemii strukturalnej.

Pracuję z trzema dyfraktometrami monokrystalicznymi Rigaku Oxford Diffraction SuperNova wyposażonymi w różne źródła promieniowania rentgenowskiego (Ag, Cu, Mo), zestawem do analizy termicznej Mettler Toledo STAR TGA/DSC, komorą rękawicową Jacomex GP [CAMPUS] oraz zestawem trzech mikroskopów stereoskopowych (Opta-Tech, Olympus).

Zajmuję się ustalaniem struktury krystalicznej małocząsteczkowych związków chemicznych przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz wykonywaniem pomiarów termoanalitycznych.

Działalność naukowa

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Dr Sylwia Turczyniak - Surdacka

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 0.111b

E-mail: sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii oraz Uniwersytet w Strasbourgu, Instytut Chemii i Procesów Energetycznych. Pracę doktorską „Skład powierzchni katalizatorów kobaltowych do reformingu parowego etanolu” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Machockiego oraz dr hab. Spyridon’a Zafeiratos’a.

Specjalizuję się w charakterystyce powierzchni i objętości ciał stałych.

Pracuję na skaningowym mikroskopie elektronowo-jonowym Crossbeam 540X oraz transmisyjnym mikroskopie elektronowym TALOS F200X.

Zajmuję się obrazowaniem mikroskopowym preparatów, wykonywaniem przekrojów (x-section) oraz lameli do TEM, wykonywaniem analizy jakościowej EDS, a także odtwarzaniem trójwymiarowej struktury badanych obiektów. Służę pomocą w przygotowaniu preparatów oraz interpretacji wyników badań z wykorzystaniem spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS).

Działalność naukowa

mgr inż. Jakub Wiśniewski

mgr inż. Jakub Wiśniewski

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526445, nr pok.: 0.111b

E-mail: jwisniewski@cnbc.uw.edu.pl


W 2015 roku ukończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Chemii, na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Chemiczna i Kataliza. Pracę magisterską „Nowe dyspersje polimerowe w procesie formowania zaawansowanych tworzyw ceramicznych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w Katedrze Technologii Chemicznej.

Specjalizuję się w spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) oraz spektrometrii TOF-SIMS.Zajmuję się wykonywaniem badań i ekspertyz różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe, czy też nanowłókna.