• Polski
  • English

O reakcjach ludzi na pogorszenie sytuacji opowiedzą psychologowie społeczni podczas Seminarium Tajfelowskiego, które 11 lipca odbędzie się na UW. W tym roku konferencja odbywa się pod hasłem „Constructive and destructive reactions to deprivation: Between collective action and prejudice”. Badacze, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie reagują na pogorszenie…

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiego logo „HR Excellence in Research”. Wyróżnienie otrzymują instytucje, które wdrożyły zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dwa europejskie dokumenty opracowane przez Komisję Europejską. Zawierają one rekomendacje dla państw członkowskich, których celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego…

Wydział Polonistyki UW otrzymał uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Najbliższe egzaminy 3 i 4 września. Państwowe egzaminy certyfikatowe organizowane będą przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” będącego częścią Wydziału Polonistyki. Do sprawdzianu biegłości językowej mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy…