O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i półproduktów przemysłowych. Dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwia również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

 

Członkowie grupy są zaangażowani w realizację projektów naukowych oraz badawczo–wdrożeniowych, dotyczących m.in.

 • specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach o zróżnicowanej matrycy;
 • wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę różnych chorób, w tym nowotworowych;
 • badań nad żywnością funkcjonalną;
 • analizy proteomicznej tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych;
 • badań obiektów zabytkowych;
 • procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych;
 • wykorzystania izotopów stabilnych w badaniach specjacji chemicznej jak również w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych;
 • oznaczeń całkowitej zawartości pierwiastków i form specjacyjnych z niską wartością niepewności oraz badań zmian/trwałości form specjacyjnych w trakcie przygotowania i przechowywania próbek do analizy metodą rozcieńczeń izotopowych .

Członkowie grupy


Notice: Undefined variable: photo in /home/webhosting/w_cnbch/WWW/wp-content/themes/uniwer-style/single-groupe.php on line 76

prof. dr hab. Ewa Bulska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 522, nr pok.: 4.30

E-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl

Jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kieruje Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku jest dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Instytucie Maxa Placka (Dortmund, Niemcy), na Uniwersytecie w Umea (Szwecja), na Politechnice w Darmstadzie (Niemcy), w instytucie Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej IRMM (Geel, Belgia).Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącą Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN. Poza tym jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jest członkiem zarządów Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz międzynarodowej organizacji Eurolab. Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT. Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r. ).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. J. Fijałkowskiego za wkład w rozwój analizy spektralnej, przyznanej przez Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN (2016 r.). Otrzymała Medal 200-lecia UW, przyznanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.) oraz Medal z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju instytutu (2018 r.). W 2017 r. została wybrana jako pierwsza przewodnicząca Rady Metrologii przy Głównym Urzędzie Miar.

Zespół

prof. dr Ludwik Halicz
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: halicz@cnbc.uw.edu.pl

dr hab. Barbara Wagner
nr tel.: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl

dr Jakub Karasiński
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: jkarasinski@chem.uw.edu.pl

dr Anna Konopka
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: akonopka@cnbc.uw.edu.pl

dr Eliza Kurek
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
email: ekurek@cnbc.uw.edu.pl

dr Magdalena Michalska–Kacymirow
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: m.kacymirow@cnbc.uw.edu.pl

dr Julio Cesar Torres Elguera
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: jtorres@cnbc.uw.edu.pl

dr Anna Ruszczyńska
tel.: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
e-mail: aruszcz@chem.uw.edu.pl

dr Marcin Wojciechowski
tel.: 22 55 26 703, nr pok. 4.08
e-mail: mawoj@chem.uw.edu.pl

mgr inż. Anna Tomiak
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
email: atomiak@cnbc.uw.edu.pl

mgr inż. Olga Kościuczuk
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
e-mail: o.kosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl

PROFESOR AFILIOWANY:
prof. dr Ludwik Halicz
e-mail: halicz@cnbc.uw.edu.pl

prof. dr Ehrenfried Zschech
e-mail: ehrenfried.zschech@ikts.fraunhofer.de

prof. dr hab. Katarzyna Wróbel

DOKTORANCI:
mgr Andrzej Gawor
doktorant Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 705, nr pok. 4.13
e-mail: agawor@chem.uw.edu.pl

mgr Agata Jagielska
doktorantka Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 705, nr pok. 4.13
e-mail: ajagielska@chem.uw.edu.pl

mgr Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk
doktorantka Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: cuc.marcinczyk@chem.uw.edu.pl

mgr Marta Bicka
doktorantka programu TRI-BIO-CHEM

mgr Adam Karpiński
doktorantka programu TRI-BIO-CHEM

 

 

Działalność badawcza

Analityczne Centrum Eksperckie prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację staży naukowych pracowników przedsiębiorstw z regionu, Mazowsza w laboratoriach CNBCh UW lub wspomaganie przedsiębiorstw doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów. Współpraca z przemysłem jest realizowana również poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczo – naukowych czy wykonywanie prac specjalistycznych na zlecenie.

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Aktualny zakres akredytacji obejmuje analizę wybranych pierwiastków w wodzie oraz w żywności.

Laboratorium ACE jest wyposażone między innymi w:

 • chromatograf gazowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu GC-QTOF-MS/MS;
 • chromatografy cieczowe połączone z wysokorozdzielczymi spektrometrami mas z analizatorami czasu przelotu oraz kwadrupolowymi analizatorami mas HPLC-QTOF-MS/MS oraz HPLC-QQQ-MS/MS;
 • wielodetektorowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do pomiaru stosunków izotopowych MC-ICP-MS;
 • ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem typu Orbitrap;
 • kwadrupolowe spektrometry mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS z dozowaniem roztworu;
 • kwadrupolowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączony z ablacją laserową (LA-ICP-MS);
 • elektroforeza kapilarna ze spektrometrią mas CE-QTOF-MS/MS
 • spektrofotometr UV-VIS;
 • spektrometr absorpcji atomowej AAS ze atomizacją w piecu grafitowym lub w płomieniu;
 • ekstraktory, mineralizatory i liofilizatory.

USŁUGI AKREDYTOWANE

Zakres:

1) Stężenie pierwiastków w wodzie:

Ag (0,1 – 100) μg/l
As (0,5 – 1000) μg/l
Au (0,5 – 100) μg/l
Ba (0,05 – 100) μg/l
Be (0,07 – 1000) μg/l
Bi (0,2 – 100) μg/l
Cd (0,01 – 100) μg/l
Co (0,05 – 100) μg/l
Cr (0,5 – 100) μg/l
Cu (0,2 – 100) μg/l
Li (0,1 – 100) μg/l
Mn (0,1 – 100) μg/l
Mo (0,2 – 100) μg/l
Ni (0,5 – 100) μg/l
Pb (0,1 – 100) μg/l
Pd (0,2 – 100) μg/l
Pt (0,02 – 100) μg/l
Sb (0,02 – 100) μg/l
Se (0,5 – 1000) μg/l
Sn (0,1 – 100) μg/l
Sr (0,5 – 100) μg/l
Te (0,03 – 100) μg/l
Tl (0,01 – 100) μg/l
U ( 0,01 – 100) μg/l
Zn (1 – 1000) μg/l

Metoda spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
2) Stężenie pierwiastków w wodzie:
Na (0,05 – 50) mg/l
K (0,10 – 50) mg/l
Mg (0,20 – 50) mg/l
Fe (0,05 – 50) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (F-AAS)
3) Zawartość metali w owocach:
As ( 0,020 – 5,0) mg/kg
Cd ( 0,010 – 5,0) mg/kg
Pb ( 0,050 – 5,0) mg/kg
Hg (0,01 – 0,25) mg/kg

Metoda spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

KONTAKT:
zapytania ofertowe:
dr Eliza Kurek
e-mail: ekurek@chem.uw.edu.pl

akredytacja:
mgr Andrzej Gawor
e-mail: agawor@chem.uw.edu.pl